top of page

Tedarik Şartları

Batu Group firmalarından " BATU YAPI A.Ş., KALKIM A.Ş., KALKIM ENERJİ,YESM MİMARLIK,FİL MEDYA,KAID INVESTMENT Firmalarına münferiden veya birlikte mal ve hizmet tedariğinde bulunacak aday firmalar aşağıdaki şartları okumak ve bu şartlara koşulsuz bağlı kalmakla yükümlüdürler,

 

Yukarıda bahse konu firmaların yapacağı herhangi bir satın alma işlemine tedarikçi sıfatıyla ticari olarak iştirak etmek online kanaldan irtibata geçen tedarikçinin tedarikçi formunu doldurması, ve "tedarik@batugroup.com" mail adresine e-posta olarak a)taranmış,pdf formatında veya word uzantısı ile kaydedilmiş olarak gönderilmesi ve akabinde aynı mailden tedarikçye,tedarikçi kodunu içeren onay maili gelmesi ile başlar. 

 

1-Şartlara Bağlılık

Diğer tüm yazılı veya sözlü iletişim, sunum veya sözleşmelerin yerine geçer. Sipariş ancak burada belirtilen şart ve koşullar üzerinden kabul edilebilir. Alıcının yetkili çalışanı tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça ve bu siparişin bir parçası haline getirilmedikçe, Satıcı tarafından önerilen ek veya farklı koşullar uygulamaya konulamaz. Siparişi verilen mallarla ilgili olarak Alıcı'nın herhangi bir kabulde ya da ödemede bulunması, Satıcı'nın Alıcı'ya verdiği resmi belgeler içerisindeki hususlarda bir değişiklik yapıldığı anlamına gelmez. Hiçbir kullanım veya ticaret ya da iş yapma metodu, burada belirtilen anlaşma şartlarını değiştiremez veya bu şartlara ek teşkil edemez.

 

2. Değişiklikler

Satıcı, zaman zaman bu sipariş kapsamındaki malların ambalajı, testleri, gönderi adresi, spesifikasyonları, tasarımları, adet ve sevkiyat tarihleri üzerinde değişiklik yapmak hakkına sahiptir. Satıcı, bu tür değişikliklerin fiyat veya diğer şartlarda değişikliğe neden olması halinde, siparişi uygun şekilde değiştirmek için Alıcının yazılı bildirisini talep edebilir. Bu anlaşma maddesi uyarınca talep edilecek değişiklikler, değişiklik bildirimi belgesinin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde uygulamaya konulmalıdır.

 

3. Fiyat

İşbu sipariş kapsamındaki malların fiyatı anlaşma ile belirlenir ve Alıcı'nın yazılı onayı olmadan fiyat arttırımı söz konusu olamaz. Yukarıdaki belirtilen hususlara karşın, Satıcı söz konusu malların fiyatının Satıcının bir başka müşterisinin eşit miktarlarda, aynı veya benzeri malların fiyatını aşmayacağını ve aynı veya benzeri malların fiyatının burada adı geçen malların teslimatından önce indirilmesi halinde işbu sözleşme kapsamındaki fiyatın da buna uygun olarak indirileceğini kabul eder. Anlaşmada aksi belirtilmemişse, işbu sipariş kapsamındaki malların fiyatına ambalaj masrafları, konteyner, sigorta ve nakliyat gibi ekstra giderler dahildir. Yapılan satışları, kullanım ve imalatı temel alan ve bunlara göre değerlendirilen ve bu satış üzerinde zorunlu olan vergiler Satıcı'ya ait faturada ayrı ayrı listelenir.

 

4. Teslimat

Teslimat süresi burada belirtilmiştir be nedenle de önem taşımaktadır. Satıcı herhangi bir nedenden ötürü söz konusu sipariş kapsamındaki malların tamamının teslimatını sözleşmede belirtilen süre içerisinde yapamazsa, kendi isteğine göre, gözden geçirilen teslimat programını onaylayabilir, gönderilemeyen sevkıyat miktarına göre bu sipariş kapsamındaki malların toplam miktarını azaltabilir, fiyatı mal miktarıyla orantılı olarak düşürebilir veya Satıcı'ya söz konusu kalemlerin henüz sevk edilmediğini ve hizmetlerin henüz sunulmadığını bildirerek söz konusu sipariş işlemini sonlandırabilir ve ikame kalem veya hizmetleri başka bir firmadan satın alıp, bu tür bir revizyon, indirim veya sonlandırma için hiçbir borç yükümlülüğüne girmeden, oluşan her türlü kaybı Satıcıdan talep eder. Söz konusu sipariş kapsamındaki malların teslimatının işbu sözleşmede belirtilen zamandan önce, Alıcının yazılı izni olmadıkça yapılması yasaktır.

 

5. Sevkıyat

Satıcı tarafından Alıcıya sevk edilen bütün malların mülkiyet ve kayıp riski, malların Alıcı tarafından incelemesi ve söz konusu malların Alıcının tesislerine kabulünden sonra Alicıya geçer. Teslimatı yapılan tüm mallar, işbu sipariş sözleşmesindeki talimat ve spesifikasyonlara göre ambalajlanır ve gönderilir. Söz konusu talimatların bulunmadığı durumlarda, Satıcı, malın varış yerine en düşük nakliye fiyatuyla, güvenli bir şekilde varmasını sağlamak için en iyi ticari uygulamalara uymalıdır. Satıcının, Alıcı'nın talep ettiği teslimat tarihine uymak için malı, bu siparişte belirtilenin dışında daha maliyetli bir yöntemle sevk etmesi gerektiğinde, Satıcı, Alıcının kusurundan doğan bir durum yoksa, daha maliyetli bir sevk yöntemi için oluşacak fazladan maliyeti üstlenmek zorundadır. Sipariş numarasının yazılmış olduğu numaralandırılmış sevk irsaliyeleri, bütün konteynerlerin üzerinde bulunmalıdır. Satıcı gönderdiği faturada sevk irsaliyesi numarasını belirtmelidir.

 

6. Garantiler

Satıcı işbu sipariş sözleşmesiyle tüm mal ve hizmetleri için aşağıda belirtilen hususları açık bir şekilde garanti eder. Ürünlerin: (i) tamamı yenidir ve yeni bileşenlerden ve parçalardan imal edilmiştir; (ii) satılabilirdir; (iii) malzeme, işçilik ve ambalajma yönünden kusursuzdur; (iv) kullanım amaçlarına uygun tasarım ve yeterliliğe sahiptir; (v) tüm ilgili spesifikasyonlara ve standartlara uygundur; (vi) Satıcının sunduğu ve Alıcının onayladığı numunelerle malzeme, kalite, fit finish, işçilik, performans ve tasarım yönünden eşdeğerdir ve (vii) yürürlükteki tüm federal, eyalet ve yerel yasalara, emir, tüzük ve yönetmeliklere uygundur. Satıcı ayrıca ürünlere ait garantiyi verebilme yetkisine sahip olduğunu, Alıcının ürünün kullanımı aracılığıyla faydalanmış olacağı tüm patent, marka, ticari adları, ticari takdim şekli, telif hakları, ticari sırlar ve diğer mülkiyet haklarını (Alıcı'ya ait mülkiyet hakları hariç) kullanma yetkisi mülkiyet hakkı sahipleri tarafından usulüyle Alıcı'ya verilmiştir. Satıcı, bahsi geçen garantilerin ihlali sonucunda Alıcı'nın göreceği tüm zararları tazmin edecektir. Satıcı, kendi sağlayıcıları ve tedarikçilerinden kendine devredilen tüm garantileri Alıcı ve Alıcının müşterilerini kapsayacak şekilde genişletir ve Alıcı'nın malları satması durumunda sözü edilen garantiler ürünle birlikte yeni sahibine iletilir. Bahsi geçen garantilerin ya da bu sipariş sözleşmesinin ihlal edilmesi halinde, Alıcı zararını gidermek için Ticaret Hukuku dahil olmak üzere uygun gördüğü çareyi arama hakkına sahiptir.

 

7. Denetim

İşbu sipariş sözleşmesi kapsamındaki tüm ürünler, Alıcı'nın tesislerinde ya da Alıcı tarafından atanan uygun bir yerde Alıcının inceleme ve onayına tabi tutulur. Alıcı, işbu sipariş sözleşmesinde belirtilen ürünlerden kendinin sunduğu spesifikasyonlara, çizimlere, planlara veya veriye herhangi bir şekilde uymayan ürünleri hiç bir sorumluluk kabul etmeksizin reddetme veya kabul etmeme hakkını saklı tutar.. Alıcının teslimat öncesinde yaptığı ödemeler veya denetleme hiç bir şekilde Alıcı'nın teslimat sırasında kendi tesislerinde denetleme yapma ve teslimatı reddetme veya kabul etmeme hakkını elinden alamaz.

 

8. Geri Çevirme

Teslim edilen ürünler herhangi bir şekilde malzeme veya işçilik yönünden kusurluysa ya da çizimlere, spesifikasyonlara, numunelere ve/veya diğer tanımlamalara uygun değilse, sözü geçen ürünler ödemesi yapılarak Satıcıya iade edilir ve Alıcının yazılı talimatı olmadıkça Satıcı tarafından değiştirilmez veya onarılmaz; ancak Alıcı ve Satıcının yapmış olduğu sözleşmede geçen mallar Satıcının masrafları karşılaması suretiyle Alıcı tarafından onarılır. Tüm iadeler gemide yapılır. Alıcının tesisi, sevkiyat tahsilatı (Satıcı tarafından aksi tavsiye edilmediği sürece itibari değeriyle ifade edilecektir) ve sevkiyat sırasında ve sonrasında doğabilecek bütün riskler Satıcı'nın sorumluluğundadır. Burada sözü geçen teftiş hakları, diğer hak ve yasal yollara ilave olup, söz konusu hakları kısıtlamamktadır ve Alıcı'nın herhangi bir malı geri çevirme hakkını kullanamaması dolaylı değildir veya aksi takdirde bu tür haklardan veya yasal yollardan feragate neden olabilir. Satıcıya ödeme veya geri ödeme karşılığında iade edilen mallar yazılı talimatlar uyarınca, üçüncü bir partiye va ya partilere satılamaz. Sözü geçen ürünler imha edilmek zorundadır.

 

9. İptal

Alıcı, Satıcı'yı yazılı olarak bilgilendirmek şartıyla işbu anlaşmadaki ürünlerin bir kısmını ya da tamamını iptal edebilir. Satıcı, feshin yürürlüğe girme tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde fesih kararını Alıcıya sunmak zorundadır. Bu paragrafta belirtilen maddeler hiç bir şekilde Alıcının söz konusu siparişi iptal etme hakkını kısıtlayamaz ve engelleyemez. 
Alıcı, aşağıdaki durumlardan birinin meydana gelmesi halinde, Alıcıya masraf veya sorumluluk yüklemeksizin, söz konusu siparişi iptal etme hakkına sahiptir: iflas halinde Satıcı tarafından ihtiyari dilekçe başvurusunda bulunulması; söz konusu dilekçenin başvuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde iptal edilmemesi halinde Satıcıya iflas ettiğini beyan edan bir dilekçe başvurusunda bulundurulması; söz konusu başvurunun ilgili tarihten itibaren otuz (30) gün içinde iptal edilmemesi halinde, Satıcı için bir alıcı veya vekil başvurusu, Satıcı tarafından alacaklılar lehine atama yürütmesi; Satıcının burada bahsedilen teslimatları yapmaması veya gecikmesi veya Satıcının Alıcının diğer yasal yollarını hariç tutmaksızın, bu sipariş sözleşmesine aykırı bir hatasının olması. Alıcının bu paragrafta yer alan nedenlerden ötürü siparişin tamamını veya bir kısmını iptal etmesi halinde, Alıcı kendi uygun gördüğü biçimde ihtiyaç duyduğu servis ve mamulleri, doğan zararları Satıcı üstlenerek başka şekillerde tedarik edebilir. Satıcı kendi kontrolü ve hatası veya dikkatisizliği dışında gerçekleşen her türlü aksaklığı Alıcıya olay gerçekleştikten sonra otuz (30) gün içinde yazılı olarak bildirmelidir. 
Söz konusu siparişin Satıcı tarafından her türlü ihlali, Alıcı yasal yolların yanı sıra, kendi isteğiyle, Satıcıdan söz konusu siparişin iptal edilen bölümüne ait tüm malzemeleri, yarı mamülleri, bitmiş malları, ekipmanı, planları ve spesifikasyonları derhal Alıcıya aktarmasını talep eder.

 

10. Ödeme

İşbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe, satın alınan mallara ait faturalar, öncelik sırasına göre, fatura kesim tarihinden sonraki doksan (90) gün içinde ya da söz konusu malların onayından sonraki doksan (90) gün içinde ödenecektir. İşbu sipariş sözleşmesi kapsamındaki malları ve/veya hizmetlerin ödemesi sözleşmede belirtilen para birimi cinsinden yapılacaktır. Satıcıya uygun bir bildirimde bulunulduğu takdirde, Alıcı, yapılacak ödemenin dolaylı hasarlar da dahil olmak üzere hasarlara, işbu sözleşmede belirtilen şartların ve koşulların ihlalin bozulmasına veya Satıcı'nın veya Satıcının bağlı şirketlerinden herhangi birinin Alıcıya olan borcuna tekabül eden kısmını ödenecek satınalma miktarından düşebilir.

 

11. İskonto

Nakit ödeme indirimi tarihi, sonra gelen tarihe göre, satın alınan malların onay tarihinden veya söz konusu malların doğru ve uygun faturalarının alım tarihinden itibaren hesaplanacaktır. Alıcı, satın aldığı malların ödemesini Satıcıya gönderdiği tarih itibariyle ödemiş sayılır.

 

12. Fikri Mülkiyet Güvencesi

Satıcı, işbu sipariş sözleşmesi uyarınca satın alınan malların ve söz konusu malların Alıcı veya Alıcının müşteri tarafından kullanımının herhangi bir telif hakkı, ticari marka, ticari sır, patent veya diğer fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyaceğini, yanlış kullanmayacağını garanti eder. Satıcı, Alıcı ve onun müşterilerini her türlü yükümlülük ve yükümlülük taahhüdünden, zarar, maddi zarar, gider, avukat ücreti ve bundan kaynaklı kar kaybı ya da Alıcı'ya karşı veya onun müşterisini dahil eden ihlal ve kötüye kullanma dahil, ihlal ve kötüye kullanmalar için, Satıcı bu şekilde bilgilendirildiği takdirde, korur, tazmin eder ve muaf tutar. Her hangi bir mahkeme emriyle Alıcı'nın Satıcı'dan aldığı ürünleri kullanması yasaklanır veya kısıtlanırsa, Satıcı, at no cost to Buyer, Alıcının talebi üzerine, benzer tipte ve miktarda non-infringing ve/veya non-misppropriated yedek malları furnish eder veya Satıcıdan orijinal ürünleri kullanmaya devam etmesini procure eder.

 

13. Kusur tazmini

Satıcı, söz konusu sipariş sözleşmesi kapsamında satın alınan mal veya hizmetlerde patent veya latent hastasından veya Satıcının, agentlerinin, çalışanlarının veya yüklenicilerinin eylem veya omission'dan doğan zarar, şikayet, sorumluluk ve masraflara (avukat masrafları dahil) karşı Alıcıyı defend, indemnify ve hold edecektir. Söz konusu indemnification, Satıcının diğer yükümlülükleri arasında yer alacaktır.

 

14. Garanti/Zararın Engellenmesi

İşbu sözleşme kapsamında Satıcının mallarının neden olduğu, söz konusu mallardan kaynaklanan veya ortaya çıkan, şahıs veya mala ilişkin tüm hasar ve/veya yaralanmalar (ölüm de dahil) hususunda Satıcı tüm sorumluluğu ve mesuliyeti üstlenir. Yasayla açık bir şekilde yasaklanmış durumlar dışında Satıcı'nın hatasından ve Satıcı'nın imal etiği üründen doğan kazalar veya aksaklıklar nedeniyle suçsuz olan Alıcı, Alıcının çalışanları, vekiller, müşterileri yöneticileri ve çalışanları oluşan hasar,yaralanma ve/veya ölüm nedeniyle herhangi bir iddia, eylem ve/veya davaya maruz kalırsa, Satıcı, sözü geçen şahısların doğrudan ya da dolaylı olarak karşılaşabileceği zarar, maliyet, masraf, tediye, sorumluluk, hasar ve yaralanmadan (ayrıca yasal masraflar, ödemelerden) sorumludur. Satıcı sözü geçen bir durum oluştuğunda Alıcı, Alıcının çalışanları, vekiller, müşterileri yöneticileri ve çalışanlarına yönelik iddia, eylem ve/veya davaya bağlı olan bütün zarar, masraf (avukat masrafları dahil) vs. üstlenecektir.

 

15. Kayıtların Denetlenmesi

Satıcı, söz konusu siparişe ilişkin ilgili tüm kayıtların Alıcının yetkili bir temsilcisi tarafından uygun zamanlarda, incelenip, denetlenceğini kabul eder. Satıcı, sipariş uygunluğunu sağlamak üzere, gerektiği gibi, Alıcının veya temsilcisinin Satıcının tesislerini denetlemesini kabul eder.

 

16. Sigorta

Malların teslimatı ve teslimatı izleyen beş (5) boyunca ve Satıcının, Alıcının tesislerinde yaptığı çalışmalar süresince Satıcı, aşağıda belirtilen tutarlardan az olmamak kaydıyla, söz konusu malların mali sorumluluk sigortalarını öder: (a) her bedensel yaralama yükümlülüğü ile ilgili olarak Bir Milyon Dolar (1.000.000$) ve her poliçe için her yıl Beş Milyon Dolar (5.000.000$); (b) her mal zararı yükümlülüğü ile ilgili olarak Bir Milyon Dolar (1.000.000$) ve her poliçe için yılda Beş Milyon Dolar (5.000.000$). Sigorta; (a) "Satıcı sigorta teminatını" kapsayacak şekilde genişletilir, (b) Alıcıyı, "Satıcı sigorta teminatının" yanında sigortalı olarak isimlendirmelidir ve (c) hükümleri, Alıcıyı memnun edecek bir biçimde sigorta şirketleri yardımıyla hazırlanmalıdır. Satıcı, Alıcıya söz konusu sigortanın var olduğunu kanıtlayacak belgeler sunacaktır. Söz konusu poliçelerin tamamı, ilgili sigorta teminatının Alıcıya en az otuz (30) gün önce yazılı bildirimde bulunulmaksızın iptal edilemeceğini belirtir.

 

17. Sınırlı Kullanım

Satıcı Alıcı'nın ürünlerinin Alıcı'dan teslim alınması göz önünde bulundurularak, Satıcı şunları yapmaz: (a) Doğrudan veya dolaylı olarak, (asli,vekil veya başka türlü) Alıcının mülkiyetinden kazanç sağlayan bir satışa girmeyeceğini veya (b) Doğrudan veya dolaylı olarak, (asli,vekil veya başka türlü) Alıcı tarafından sipariş edilen ürüne çok fazla benzediği için marka sorunu yaratacak ya da diğer müşteriyi kandırma yoluna gidecek mallar üretmeyeceğini (c) Alıcının mülkiyet haklarıyla çatışacak şekilde, işbu sipariş sözleşmesinde tanımlanan malların tamamını ya da bir parçasını (tasarım, çizim, malzeme, vb) kendi mülkiyetine geçirmeye çalışmayacağını kabul eder.

 

18. Alıcının Mülkiyeti

Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, Alıcının Satıcıya temin ettiği veya satışa sunduğu, tüm araç, ekipman ve materyaller dahil olmak üzere, her tür mal Alıcının mülkiyetinde kalacaktır. Malzemelerin haricindeki mallar, Alıcının yazılı izni olmaksızın değiştirilemez. Söz konusu mallar, açıkça işaretlenir veya Satıcı tarafından Alıcının malı (adına göre) yeterince tanımlanır ve Satıcının mallarından ayrı halde, güvenli bir şekilde saklanır. Satıcı, söz konusu malı sadece sözleşme kapsamında belirtilen çalışmanın yerine getirilmesi veya Alıcı tarafından yazılı izin verilmesi halinde kullanabilir. Söz konusu mal, Satıcının mülkiyetinde veya kontrolündeyken uygun koşullarda muhafaza edilecek, doğabilecek bütün riskler Satıcı tarafından üstlenilecek, Satıcı tarafından, maliyeti satıcı tarafından karşılanmak şartıyla, yedek parça maliyetine denk bir tutarda sigortalanacak ve her türlü kaybı Alıcı karşılayacaktır. Söz konusu malın sipariş gerçekleştirilirken kullanılmaması halinde, mal Alıcı tarafından denetlenip kaldırılırve Alıcı Satıcıya ek sorumluluk yüklemeksizin malı kaldırma nedenini yazma hakkına sahip olur. Alıcı tarafından talimat verildiği zaman ve talimat şekliyle, Satıcı söz konusu malın yerini ifşa eder ve/veya malı sevkıyat için hazırlayıp ve malı Alıcıya ilk alındığı sağlam haliyle gönderir, makul seviyede aşınma veya yırtılma kabul edilir.

 

19. Materyal ve Bilgi Gizliliği

Söz konusu sipariş ile ilgili olarak Alıcı tarafından sunulan çizim, sanat eseri, veri, müşteri isimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm bilgi ve materyaller Alıcının mülkiyetinde kalacak ve Satıcı tarafından ancak Alıcı için yapılan işlerde kullanılacak ve Satıcı tarafından çok gizli tutulacaktır. İmalat, onarım veya başka bir nedenle Alıcı tarafından Satıcıya temin edilen tüm materyaller, ekipmanlar ve benzeri malzemeler Alıcının mülkiyetinde kalacaktır.. Satıcı, sözü geçen malzemelerin tamamını iş bitiminde sağlam bir şekilde Alıcıya iade eder ya da Alıcının talimatlarına uygun bir şekilde elinden çıkarır.

 

20. Mallar, Yöntemler ve İşlemler

Satıcı'nın Alıcıya söz konusu siparişin gerçekleşebilmesi ve yürütülmesi için ifşa ettiği veya ifşa edebileceği her türlü bilgi, Alıcı tarafından yazılı olarak özellikle onaylanmadıkça, gizli veya mali bilgi olarak kabul edilmeyecek ve buna uygun olarak herhangi bir kısıtlamaya (geçerli bir patente ait kısıtlamaların dışındaki kısıtlamalar) tabi tutulmadan edinilebilecektir.

 

21. Yasa, Yönetmelik ve Tedarikçi Yönetmeliğine Uygunluk

Satıcı, işbu sipariş sözleşmesi kapsamındaki ürünler, ürünlerin satışı, sevkiyatı veya üretimde yer alan işçiler ve çalışanlar üzerinde hükmü olan federal, eyalet ve yerel yasalara ve yönetmeliklere uyum sağlayacağını kabul eder. Ayrıca, Satıcı, http:/www.danaher.com/suppliers/Supplier%20Conduct.htm. adresinde bulunan Tedarikçi Yönetmeliğine her bakımdan uygun davranacağını kabul eder. Söz konusu Tedarikçi Yönetmeliği üzerinde ara sıra değişiklik yapılabilir ve Satıcıya, Alıcıdan yeni bir satın alma emri aldığında Alıcının web sitesini zaman zaman incelemesi tavsiye edilir.

 

22. Devir

Satıcı, öncelikle Alıcının yazılı onayını almaksızın bu siparişi veya bundan kaynaklanan her türlü sözleşmeyi ya da bu sözleşmenin hükümleri altındaki hakları devretmez. Alıcının yazılı onayı olmaksızın bu tür bir devir Alıcının tercihine göre geçersiz kılınabilir.

 

23. Feragat

Alıcı tarafından yazılı olarak açık bir şekilde feragat edilmediği sürece, Satıcı ve Alıcı arasında gerçekleşen hiçbir ticari ilişki veya bu sözleşme ya da sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir anlaşma kapsamındaki hakların kullanılması hususunda Alıcıdan kaynaklanan bir gecikme Alıcının haklarında feragat edeceği anlamına gelmez.

 

24. Ekipman

Burada aksi kabul edilmedikçe, sipariş edilen malların imalatında kullanılan özel aletler, kalıplar jigs, fixtures, patterns, ölçüm aygıtları, kalıplar ve test ekipmanı (bundan böyle toplu olarak "Özel Ekipman" olarak anılacaktır) Satıcı tarafından ve Satıcının hesabına furnish edilir, söz konusu ekipman sağlam muhafaza edilir ve gerektiğinde Satıcı tarafından değiştirilir. 
İşbu sipariş sözleşmesinde belirtilen fiyat, söz konusu siparişi yerine getirmeyi amaçlayan Satıcı tarafından fabricate veya acquire edilecek Özel Alet veya özel ekipmanın maliyetini belirtiyorsa, söz konusu özel Alet ve özel ekipman ve bu konuyla ilgili her türlü process sheet Satıcının mülkiyetine geçer ve uygun olduğu ölçüde Satıcı tarafından belirlenir. Satıcı, söz konusu Özel Alet ve özel ekipmanı çalışır durumda tutucak ve bu alet ve ekipmanlara sahip olduğu sürece her türlü kayıp veya zarardan sorumlu olacak ve aynı tesisleri, ekipmanları ve Özel Aletleri kullanacaktır. İşbu sipariş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, Satıcı, bu sözleşmede belirlenen fiyatın Devlete ait tesis, ekipman veya Özel Alet kullanım kiralarını temsil eden tutarı kapsamadığının garantisini verir.

 

25. Subcontracting

Satıcı, Alıcının yazılı izni olmaksızın, bu sipariş dahilinde temin edilecek çalışma veya malları subcontract

 

26. Kamu Alt Sözleşmesi

Bu siparişin ön yüzünde bir kamu sözleşmesinin numarasının bulunması halinde, Satıcı ilgili kamu sözleşmesinin hüküm ve koşullarına riayet etmeyi kabul eder.

 

27. Bağımsız Yüklenici

Satıcı, işbu sözleşmedeki taahhütlerin gerektirdiği işleri Satıcı'nın denetiminde bulunan çalışanları ve temsilcileriyle gerçekleştirecektir.

 

28. Mahsup Etme

Alıcı, Satıcının Alıcıya olan herhangi bir tutar karşılığındaki borcunu istediği zaman mahsup etme yetkisine sahiptir.

 

29. Alıcının İsminin Kullanımı

(a) Satıcı, Alıcı'nın yazılı bir ön onayını almaksızın, burada bahsedilmiş olan ve Satıcı'nın Alıcıya sunmuş olduğu ya da sunmayı taahhüt ettiği malları kamuya hiçbir şekilde ifşa edemez ve Satıcının reklamlarında yahut başka bir yayın yoluyla Alıcının veya Alıcının müşterilerinden herhangi birinin ismini kullanamaz; (b) sipariş dahilinde belirtilmiş olan mallar aksam veya aksamın parçası olarak Alıcının tasarımına aitse veya kullanılan malzeme Alıcının ticari markası ise ve/veya başka bir markaya ait ise, başka bir tasarımcının ya da Satıcı'nın markasına ve tasarımına sahip olamaz ve benzer malzeme Alıcı haricindeki kişilere satılamaz ve elden çıkartılamaz.

 

30. Açıklamalar

İşbu sözleşmede kullanılan başlıklar sadece referans amaçlı olup, bu başlıkların atıfta bulunduğu hüküm koşullarının kapsamını daraltacak ya da genişletilecek şekilde yorumlanamaz.

 

31. Mücbir Sebepler

Alıcı veya Satıcı, hükümetin önceliklerindeki değişiklikler veya materyal denetimleri ya da devlet düzenlemeleri dahilinde olabilecek değişikliklere uyum sağlama gerekliliği veya grevler, yangınlar, kazalar, doğal afetler ve tarafların kontrolünde olmayan ve çalışmalarını etkileyen diğer olaylar sebebiyle işin yapılmasında söz konusu olabilecek gecikmeler ya da işin yapılamaması durumunda sorumlu tutulamaz. Yukarıda belirtilen hususlara karşın, Alıcı, Satıcı tarafından veya Satıcı adına, talep ettiği teslim tarihinden sonraki otuz (30) günü aşan bir gecikmenin meydana gelmesi halinde, Alıcı Satıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmaksızın bu siparişin tamamını ya da bir kısmını iptal edebilir. İş ile ilgli gerçek veya potansiyel bir anlaşmazlığın söz konusu siparişin zamanında yerine getirilmesini geciktirmesi veya tehlikeye düşürmesi halinde, Satıcı konu ile ilgili olarak Alıcıya derhal bildirimde bulunur.

 

32. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

Bu siparişin hüküm ve koşulları kapsamındaki tüm kimyasal madde satın alma işlemlerine, kimyasal madde tedarikçisinin/üreticisinin sunduğu Malzeme Güvenlik Bilgi Formları eşlik edecektir. Bu siparişin onaylanmasıyla tüm kimyasal madde tedarikçileri, satın alınan kimyasal maddelerin Toksik Maddeler Denetim Yasası, 15 U.S.C.S. Kısım 2601 ve takip eden maddelere uygun olduğunu, kimyasal madde envanterinin muafiyete tabi olduğunu ve bu muafiyetin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında belirtilmiş olduğunu tasdik ederler.

 

33. Süreç Kontrolü

Satıcı, Alıcı'nın yazılı bir ön onayı olmaksızın kullanılan malzeme, yapım ya da imalat teknikleri veya test yöntemlerinde değişiklik yapamaz. Satıcının yapmak istediği bu gibi değişiklikler, ilgili değişikliğin gerekçesi ve maliyet ile performans üzerindeki etkilerinin belirtilerek yazılı olarak talep edilmelidir.

 

34. Cumulative Remedies

İşbu sözleşme kapsamında, Alıcıya tanınan haklar ve yasal yollar, yasa nezdinde veya adalet çerçevesinde diğer hak ve yasal yollara ek ve alternatif teşkil eder.

 

35. Bölünebilirlik

Bu siparişin bir ya da birden fazla koşulunun ilgili mevzuat kapsamında geçersiz, yasadışı veya yürürlüğe konulamaz olması, burada belirtilmiş olan diğer koşulların geçerliliğini, yasallığını ve yürürlüğe konabilirliğini herhangi bir şekilde etkilemez ve söz konusu koşullara zarar vermez.

 

36. Yasal Yollar

Bu sipariş kapsamındaki hiçbir husus, Alıcı'nın yasal olarak ve adalet nezdinde sahip olduğu hakları elinden almaz, kısıtlamaz ve geçersiz kılmaz; Satıcının mallarına ilişkin açık veya zımni garantilere ilişkin feragat veya değişiklikler ya da girişilen feragat ve değişiklikler geçerli sayılmaz ve yürürlüğe konmaz.

 

37. İlgili Mevzuat

Bu sipariş ve bundan kaynaklanabilecek sözleşmeler, başka bir yargı makamının yasalarının uygulanmasını gerektirecek herhangi bir koşula mahal bırakmaksızın, Alıcının bulunduğu yerin yasaları ve yargı makamları uyarınca oluşturulur ve bunlar tarafından yönetilir. Uluslararası Satım Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının koşulları bu sipariş için geçerli değildir

 

         

  Lütfen herhangi bir ek soru ve bilgilendirme için "tedarik@batugroup.com" adresine e-posta yoluyla müracaat ediniz.

bottom of page